Rekrutacja

Rekrutacja 2019/2020

Informujemy, że rejestracja w Systemie IRK rozpocznie się 3 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00

Pełna informacja o rekrutacji:
http://kandydat.us.edu.pl/

Egzaminy wstępne - REŻYSERIA

Rekrutacja 2019/2020

Informujemy, że rejestracja w Systemie IRK rozpocznie się 3 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00

Pełna informacja o rekrutacji:
http://kandydat.us.edu.pl/

 

Informacje dla kandydatów na studia - tryb oraz kryteria rekrutacji.

Egzamin wstępny składa się z dwóch etapów. Warunkiem przystąpienia do etapu I jest złożenie:

 1. Jednego scenariusza filmu fabularnego (30 min. – ok. 30 stron pisanych czcionką Courier New, wielkość 12 pkt).
 2. Dwóch projektów filmów dokumentalnych, w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny.
 3. Autoportretu fotograficznego.
 4. Cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat w którym żyje kandydat.
 5. Innych dowolnych prac własnych (film, literatura, sztuki plastyczne).

Uwaga. Komisja nie zwraca egzemplarzy prac własnych pisemnych. Załączone prace filmowe należy składać wyłącznie w formacie DVD.

ETAP I:

 • Egzamin pisemny: zadanie analityczno-scenariopisarskie  - analiza podanego tekstu oraz zastosowanie się do poleceń Komisji w zakresie materiału.
 • Egzamin pisemny: zadanie sprawdzające predyspozycje do zawodu.
 • Egzamin ustny: zadanie plastyczne – inscenizacyjne – przy użyciu dostępnych rekwizytów oraz z pomocą operatora (studenta kierunku Realizacja obrazu) należy zbudować kadr.
 • Egzamin ustny: obrona prac własnych (teczka) – rozmowa o wszystkich złożonych projektach.

ETAP II:

 • Zadanie dokumentalne – reportaż – realizacja fotoreportażu na zadany temat. Zdjęcia muszą ułożyć się w opowieść.
 • Zadanie inscenizacyjne – studio – zadanie obejmuje napisanie jednostronicowego scenariusza na zadany temat oraz sfilmowanie go w jednym ujęciu z pomocą studenta kierunku Realizacja obrazu. Można korzystać z rekwizytów. Kandydat ma do dyspozycji trzech aktorów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu - na każdym etapie - decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje liczba punktów w ramach ustalonego limitu.

Egzaminy wstępne - REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA

Rekrutacja 2019/2020

Informujemy, że rejestracja w Systemie IRK rozpocznie się 3 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00

Pełna informacja o rekrutacji:
http://kandydat.us.edu.pl/

 

Informacje dla kandydatów na studia - tryb oraz kryteria rekrutacji

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie: Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18x24 cm). Dodatkowo można składać dowolne prace plastyczne i filmowe.

ETAP I:

 • Przegląd i ocena prac fotograficznych (oraz przedstawionych przez kandydata dodatkowych prac plastycznych i filmowych).
  Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego ocenia treść i formę przedstawionych prac. Szczególnym przedmiotem oceny są: walory formalne, poziom techniczny, kompozycja, oświetlenie, forma narracyjna, wizja artystyczna, sposób interpretacji rzeczywistości, wrażliwość estetyczna, potencjał twórczy kandydata.

ETAP II:

 • Egzamin praktyczny w zakresie wykonanych samodzielnie przez kandydata (w czasie ściśle określonym przez komisję egzaminacyjną) prac fotograficznych na zadany temat w formie reportażu oraz zadania formalnego.
  Komisja ocenia treść, sposób narracji oraz formę: kompozycję, oświetlenie, oryginalny sposób postrzegania, rzeczywistości, wrażliwość artystyczną oraz  potencjał kreacyjnego myślenia kandydata.

 • Egzamin pisemny -  analiza warsztatowa wizji plastycznej filmu.
  Kandydat analizuje w formie pisemnej zaprezentowane w czasie egzaminu dzieło filmowe ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych środków wyrazu (technicznych i artystycznych), warsztatu operatora obrazu: wizję plastyczną dzieła filmowego, kompozycję sekwencji, scen, ujęć, poszczególnych kadrów, efektów wizualnych, wizję kolorystyczną, rytm obrazu filmowego, artystyczną interpretację rzeczywistości.

ETAP III:

 • Egzamin praktyczny – realizacja oraz prezentacja zadania inscenizacyjnego.
  Kandydat realizuje (w ściśle określonym czasie w studio telewizyjnym) zadanie inscenizacyjne, którego „bohaterem” jest rekwizyt. Zadanie polega na realizacji sceny filmowej (zdarzenia). Komisja ocenia: oryginalność pomysłu, umiejętność wyrażenia przez kandydata założeń artystycznych, warsztatowych zaprezentowanej sceny oraz sposób i formę realizacji.

 • Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o fotografii i sztuce filmowej.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Egzaminy wstępne - ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ

Rekrutacja 2019/2020

Informujemy, że rejestracja w Systemie IRK rozpocznie się 3 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00

Pełna informacja o rekrutacji:
http://kandydat.us.edu.pl/

 

W trakcie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego ocenia kompetencje kandydata oraz jego predyspozycje organizacyjno-twórcze w zakresie sztuki, kultury, filmu i mediów.
Pytania dotyczą historii filmu polskiego i światowego, kierunków kina współczesnego, zasad funkcjonowania kinematografii oraz mediów w Polsce.
Kandydat może zostać również poproszony o zaproponowanie rozwiązania dla postawionego przed nim problemu organizacyjnego z zakresu produkcji filmowej.

Kandydatom zalecamy zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z następujących publikacji:

 • Gregory Goodel, Sztuka produkcji filmowej
 • Jerzy Płażewski, Historia filmu 1895-2005
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o kinematografii
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji

 

rekrutacja