Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego został utworzony w 1978 roku. W 2001 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Śląskiego otrzymał imię Krzysztofa Kieślowskiego.
Wydział jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego prowadzącą kształcenie w szczególności w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych. Wydział Radia i Telewizji zatrudnia kadrę o najwyższym dorobku artystycznym i naukowym.  Na strukturę Wydziału składają się trzy zakłady, w których prowadzona jest działalność dydaktyczna związana z prowadzonymi kierunkami oraz działalność artystyczna   i naukowa. Są to: Zakład Reżyserii Telewizyjno - Filmowej, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Zakład Realizacji Obrazu Telewizyjno - Filmowego. W strukturze Wydziału nie ma instytutów ani katedr. Ponadto w Wydziale znajdują się: atelier, specjalistyczne pracownie: fotografii wielkoformatowej, montażu, technik multimedialnych, fotografii, komputerowa oraz biblioteka, archiwum.

historia wydzialu

W proces dydaktyczny zaangażowany jest Dział Techniki i Produkcji odpowiedzialny za produkcję studenckich prac praktycznych i ćwiczeń. Wydział kształci studentów na trzech kierunkach: Reżyseria, Realizacja obrazu filmowego telewizyjnego i fotografia oraz Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Proces dydaktyczny prowadzony jest w oparciu o standardy kształcenia dla wymienionych kierunków zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz model szkoły mistrzowskiej charakterystyczny dla dydaktyki artystycznej. Jednostka posiada drugą kategorię naukową przyznaną przez Radę Nauki. Prowadzi badania naukowe w zakresie nauk humanistycznych oraz w zakresie sztuki i twórczości artystycznej.

Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego należy wraz z Akademią Muzyczną w Katowicach oraz Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach do wiodących instytucji edukacyjnych w dziedzinie sztuki zlokalizowanych w regionie. Pełni istotną rolę kulturotwórczą, prowadzi działalność na rzecz upowszechniania sztuki i kultury filmowej. Wydział współpracuje w dziedzinie twórczej i organizacyjnej także z Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie, Telewizją Polską SA, Telewizją TVN, Telewizją Polsat, Canal+ i Kino Polska oraz Instytucją Filmową Silesia Film – Centrum Sztuki Filmowej.

Twórczość studentów Wydziału jest prezentowana i nagradzana na krajowych i międzynarodowych festiwalach (np. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowski Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, Camerimage, festiwale w Cottbus, San Sebastian, Clermont-Ferrand, Tampere, Santiago de Compostela, Kioto, Monachium, Nowym Jorku, Aspen, Wilnie, Kijowie i Bratysławie). Działalność w zakresie produkcji studenckich etiud filmowych Wydziału jest finansowana z dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz ze środków programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.