Informacja dla studentów ostatnich lat studiów

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Ostatni semestr studiów należy zaliczyć do 30 czerwca (sesja poprawkowa trwa do 25.09.). Do tego terminu należy złożyć w dziekanacie indeks. Niezaliczenie ostatniego semestru do 25 września powoduje skreślenie z listy studentów lub (na wniosek studenta) skierowanie na powtarzanie ostatniego semestru.

Do APD loguje się tak samo jak do USOS

https://apd.us.edu.pl/

Rejestracja tematu pracy dyplomowej

1. Student, po ustaleniu z promotorem tematu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

2. Formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów, zgodnie z organizacją roku akademickiego, ustaloną w odrębnym zarządzeniu.

3. Każda modyfikacja tematu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza (zgłoszenie aktualizacyjne).

Złożenie pracy dyplomowej

1. Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora. Egzemplarz pracy (przeznaczony do akt studenta) powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany, a także posiadać załączoną płytę CD zawierającą załączniki do pracy (dotyczy kierunków: Reżyseria oraz Realizacja obrazu filmowego) Dodatkowo student składa po jednym egzemplarzu pracy dla promotora i recenzenta, jeśli życzą sobie otrzymania jej w wersji drukowanej.

2. Strona tytułowa pracy i strona druga pracy, zawierająca oświadczenia studenta oraz słowa kluczowe, wykonywane są według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

Dodatkowo warunkiem dopuszczenia do obrony jest złożenie w Dziekanacie kompletu następujących dokumentów :

1. Pracę dyplomową x 2 (wydrukowaną z systemu APD, dwustronnie, zbindowaną),

2. Film dyplomowy na płycie ( dotyczy kierunków: reżyseria i realizacja obrazu filmowego telewizyjnego i fotografia),

3. deklarację przystąpienia do bazy absolwentów (USOS à zakładka dla wszystkich à baza absolwentów à złóż nową deklarację),

4. Zdjęcia do dyplomu 4,5 x 6,5 ( 4 lub 5 w zależności czy chcą państwo odpis w języku angielskim),

5. Obiegówkę ( druk dostępny do pobrania w dziekanacie)

 

W przypadku niekompletnej dokumentacji nie będzie wyznaczany termin obrony!