Zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Ostatni semestr studiów należy zaliczyć do 30 czerwca (sesja poprawkowa trwa do 25 września danego roku). Do tego terminu należy złożyć w dziekanacie indeks. Niezaliczenie ostatniego semestru do 25 września powoduje skreślenie z listy studentów lub (na wniosek studenta) skierowanie na powtarzanie ostatniego semestru.

Poniżej przykład jak ma wyglądać 1 i 2 strona pracy. 1 strona ma być pisana caps lockiem 

pdfPrzykład 1 i 2 strony pracy dyplomowej i magisterskiej


Do APD loguje się tak samo jak do USOS

https://apd.us.edu.pl/

Rejestracja tematu pracy dyplomowej

1. Student, po ustaleniu z promotorem tematu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

pdfRejestracja tytułu pracy dyplomowej


2. Formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów, zgodnie z organizacją roku akademickiego, ustaloną w odrębnym zarządzeniu.

3. Każda modyfikacja tematu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza (zgłoszenie aktualizacyjne).

Złożenie pracy dyplomowej

1. Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora. Egzemplarz pracy (przeznaczony do akt studenta) powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany, a także posiadać załączoną płytę CD zawierającą załączniki do pracy (dotyczy kierunków: Reżyseria oraz Realizacja obrazu filmowego) Dodatkowo student składa po jednym egzemplarzu pracy dla promotora i recenzenta, jeśli życzą sobie otrzymania jej w wersji drukowanej.

2. Strona tytułowa pracy i strona druga pracy, zawierająca oświadczenia studenta oraz słowa kluczowe, wykonywane są według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

 

Dodatkowo warunkiem dopuszczenia do obrony jest złożenie w Dziekanacie kompletu następujących dokumentów :

1. Pracę dyplomową x2 (wydrukowaną z systemu APD, dwustronnie, zbindowaną),

2. Film dyplomowy na płycie (dotyczy kierunków: reżyseria i realizacja obrazu filmowego telewizyjnego i fotografia),

3. Deklarację przystąpienia do bazy absolwentów (USOS/zakładka dla wszystkich/baza absolwentów/złóż nową deklarację),

4. Obiegówkę (druk dostępny do pobrania w Dziekanacie).

 

W przypadku niekompletnej dokumentacji nie będzie wyznaczany termin obrony!

 

Egzamin zdalny dyplomowy – dokumentacja


pdf1. Wykaz dokumentów


pdf2. Karta obiegowa (tzw. „Obiegówka”)


pdf3. Podanie do Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów z prośbą o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej


pdf4. Wzór pierwszej i drugiej strony pracy dyplomowej


pdf5. Procedura przeprowadzenia zdalnych egzaminów dyplomowych w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


pdf6. Instrukcja pt. „Informacja dla studentów o procedurze przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej”


pdf7. Załącznik do Zarządzenia nr 71 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie sposobu dalszej realizacji zajęć dydaktycznych oraz zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w sesji letniej egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020


pdf8. Podanie o odpis w języku angielskim (obligatoryjnie)