Informacja dla studentów ostatnich lat studiów

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Śląskim studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Ostatni semestr studiów należy zaliczyć do 30 czerwca 2015 roku (sesja poprawkowa trwa do 25.09.2015). Do tego terminu należy złożyć w dziekanacie indeks. Niezaliczenie ostatniego semestru do 25 września  powoduje skreślenie z listy studentów lub (na wniosek studenta) skierowanie na powtarzanie ostatniego semestru.

Do APD loguje się tak samo jak do USOS

https://apd.us.edu.pl/

Rejestracja tematu pracy dyplomowej

1. Student, po ustaleniu z promotorem tematu pracy dyplomowej, składa w dziekanacie zatwierdzony przez promotora formularz zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.

2. Formularz powinien zostać złożony nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów, zgodnie z organizacją roku akademickiego, ustaloną w odrębnym zarządzeniu.

3. Każda modyfikacja tematu pracy dyplomowej wymaga ponownego złożenia formularza (zgłoszenie aktualizacyjne).

Złożenie pracy dyplomowej

1. Student składa w swoim dziekanacie wydrukowany z APD egzemplarz pracy dyplomowej, zgodny z elektroniczną wersją pracy umieszczoną przez studenta w APD, podpisany własnoręcznie przez studenta i promotora. Egzemplarz pracy (przeznaczony do akt studenta) powinien być wydrukowany dwustronnie oraz zbindowany, a także posiadać załączoną płytę CD zawierającą załączniki do pracy, jeżeli takie występują. Dodatkowo student składa po jednym egzemplarzu pracy dla promotora i recenzenta, jeśli życzą sobie otrzymania jej w wersji drukowanej.

2. Strona tytułowa pracy i strona druga pracy, zawierająca oświadczenia studenta oraz słowa kluczowe, wykonywane są według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

Dodatkowo warunkiem  dopuszczenia do obrony jest złożenie w Dziekanacie kompletu następujących dokumentów :

  • w przypadku kierunków : Reżyseria oraz  Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego  i fotografia – 2 egz. pracy praktycznej
  • indeks (uzupełnionymi wszystkimi wpisami, datami i punktami ECTS)
  • uzupełniona karta obiegowa
  • 4 zdjęcia o formacie 4,5 x 6,5   lub 5 sztuk jeśli student oświadczy że chce otrzymać  odpis dyplomu w języku angielskim
  • Informacje do suplementu do dyplomu wraz z dokumentacją (w tym zaświadczenia o odbyciu praktyk odbytych poza programem studiów , udziale w kołach naukowych, otrzymanych nagrodach , stypendiach za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, udział w programie Socrates/Erasmus)
  • Opłata za dyplom 60 zł.  ( ewentualnie dodatkowo 40 zł.  za odpis w j. obcym) wpłaty dokonuje się na indywidualne konto (USOSweb) przed obroną należy uregulować    wszystkie należne odsetki.
  • Deklaracja przystąpienia studenta do bazy absolwentów druk dostępny po zalogowaniu się w systemie USOS Web  (zakładka Modułu dodatkowe)

W przypadku niekompletnej dokumentacji  nie będzie wyznaczany termin obrony