Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

W związku z wprowadzeniem nowego zarządzenia (nr 201) Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej informuję, że „Osobą inicjującą proces wnioskowania jest promotor pracy dyplomowej. Wprowadzony i opublikowany wniosek, po podpisaniu (podpisanie wniosku odbywa się elektronicznie za pośrednictwem APD) przez wszystkie osoby związane z wnioskiem, tj. promotora/promotorów oraz autora/autorów pracy kierowany jest do komisji zatwierdzającej tematy prac dyplomowych.”

Nie obowiązują już papierowe wnioski o rejestrację tematu pracy dyplomowej RTP!

Proszę o zapoznanie się z nowym zarządzeniem jak również szczegółowymi informacjami zawartymi na stronie internetowej APD: link


pdfZarządzenie dotyczące składania i archiwizacji prac dyplomowych


REJESTRACJA WNIOSKU:
Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy powinien zostać złożony w APD nie później niż do końca przedostatniego semestru studiów.

 

ZŁOŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ:
Pracę dyplomową lub projekt dyplomowy (teoretyczny) student składa w formie elektronicznej – dotyczy wszystkich kierunków studiów Szkoły Filmowej.
Film dyplomowy lub projekt dyplomowy (praktyczny) student składa na nośniku typu CD, pendrive w dziekanacie – dotyczy kierunków: reżyseria i realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia Szkoły Filmowej.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO OBRONY:
Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest złożenie drogą elektroniczną:

  1. Pracy dyplomowej (teoretycznej) w APD – drogą elektroniczną.
  2. Film dyplomowy lub projekt dyplomowy (praktyczny) – w dziekanacie
  3. Deklarację przystąpienia do bazy absolwentów – (USOS/zakładka dla wszystkich/baza absolwentów/złóż nową deklarację) w dziekanacie lub mailowo (zeskanowana z własnoręcznym podpisem).
  4. Obiegówkę - w dziekanacie (druk do pobrania w dziekanacie lub poniżej) lub mailowo (potwierdzenia mailowe z biblioteki, działu produkcji etiud i techniki)
  5. Podanie o przeprowadznie egzaminu (zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 201, egzamin może odbyć się w formie stacjonarnej lub zdalnej) – drogą elektroniczną poprzez USOS/zakładka: podania.

W przypadku niekompletnej dokumentacji nie będzie wyznaczany termin obrony!

 

OPŁATY ZA DYPLOM:

60,00 zł – opłata za: dyplom i suplement, odpis w języku polskim x2 – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020. – nie wymagany wniosek o wydanie dokumentów.

100,00 zł. – opłata za: dyplom i suplement, odpis w języku polskim x2, odpis w języku angielskim – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020.

Bezpłatnie – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia po roku akademickim 2019/2020.

 

PODANIE O WYDANIE ODPISU DYPLOMU W JĘZYKU ANGIELSKIM:


pdf1. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020


pdf2. Dla studentów, którzy rozpoczęlu studia po roku akademickim 2019/2020


 

EGZAMIN DYPLOMOWY (dokumentacja):


pdf1. Karta obiegowa (tzw. „Obiegówka”)


pdf2. Projekt strony tytułowej


pdf3. Instrukcja dla autorów prac


pdf4. Instrukcja zakładania konta/logowania na MS Teams – konto wymagane do przeprowadzenia obrony w formie zdalnej


pdf5. Instrukcja pt. „Informacja dla studentów o procedurze przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie zdalnej”


pdf6. Procedura przeprowadzenia zdalnych egzaminów dyplomowych w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


pdf7. Zarządzenie 176 Rektora UŚ w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.