Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Opis kierunku:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w zawodach operatora obrazu, operatora kamery, realizatora obrazu telewizyjnego, fotosisty, fotografika i fotooperatora. Na program pięcioletnich studiów składają się  przedmioty z zakresu wiedzy humanistycznej, w tym miedzy innymi: propedeutyki kultury, filozofii, historii i teorii filmu, historii sztuki, literatury i dramatu jak również przedmioty kierunkowe mające na celu przygotowanie studenta do realizacji filmów kinematograficznych, form telewizyjnych, fotografii analogowej i cyfrowej oraz pozostałych produkcji audiowizualnych bazujących na najnowszych technologiach zapisu i odtwarzania obrazu (np. komputerowych efektów specjalnych, przestrzeni wirtualnych itp.). W toku nauczania student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych, których każdorocznym finalnym efektem są samodzielne etiudy telewizyjne i filmowe.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej, na którą składają się praca praktyczna (realizatorska) i praca teoretyczna (pisemna).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę humanistyczną, świadomość estetyczną i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne istotne  w zakresie operatorstwa i fotografii. Posiada znajomość technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej, telewizyjnej i fotografii. Po ukończeniu studiów jest przygotowany do samodzielnego i twórczego realizowania zdjęć do filmów fabularnych i dokumentalnych w systemach światłoczułych i elektronicznych; realizowania zdjęć, światła i wizji w programach i spektaklach telewizyjnych z użyciem wszelkich profesjonalnych systemów realizacji obrazu.

Posiada też wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji innych form  w postaci filmów animowanych, edukacyjnych, spotów reklamowych, teledysków muzycznych i fotografii oraz form multimedialnych. Może zatem podjąć pracę w przemyśle filmowym i telewizyjnym oraz w innych instytucjach, w których mają zastosowanie lub  które wykorzystują w swojej działalności film, fotografię, przekaz telewizyjny (galerie sztuki, muzea, agencje reklamowe, domy produkcyjne  itp.)

Egzaminy wstępne:

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie: Obowiązkowo minimum 10 fotogramów (odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach min. 18x24 cm).

ETAP I:

  • Przegląd i ocena prac fotograficznych. Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego ocenia treść i formę przedstawionych prac. Szczególnym przedmiotem oceny są: walory formalne, poziom techniczny, kompozycja, oświetlenie, forma narracyjna, wizja artystyczna, sposób interpretacji rzeczywistości, wrażliwość estetyczna, potencjał twórczy kandydata.

ETAP II:

  • Egzamin praktyczny w zakresie wykonanych samodzielnie przez kandydata (w czasie ściśle określonym przez komisję egzaminacyjną) prac fotograficznych na zadany temat w formie reportażu oraz zadania formalnego. Komisja ocenia treść, sposób narracji oraz formę: kompozycję, oświetlenie, oryginalny sposób postrzegania, rzeczywistości, wrażliwość artystyczną oraz  potencjał kreacyjnego myślenia kandydata.
  • Egzamin pisemny -  analiza warsztatowa wizji plastycznej filmu. Kandydat analizuje w formie pisemnej zaprezentowane w czasie egzaminu dzieło filmowe ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych środków wyrazu (technicznych i artystycznych), warsztatu operatora obrazu: wizję plastyczną dzieła filmowego, kompozycję sekwencji, scen, ujęć, poszczególnych kadrów, efektów wizualnych, wizję kolorystyczną, rytm obrazu filmowego, artystyczną interpretację rzeczywistości.

ETAP III:

  • Egzamin praktyczny – realizacja oraz prezentacja zadania inscenizacyjnego.
    Kandydat realizuje (w ściśle określonym czasie w studio telewizyjnym) zadanie inscenizacyjne, którego „bohaterem” jest rekwizyt. Zadanie polega na realizacji sceny filmowej (zdarzenia). Komisja ocenia: oryginalność pomysłu, umiejętność wyrażenia przez kandydata założeń artystycznych, warsztatowych zaprezentowanej sceny oraz sposób i formę realizacji.
  • Egzamin ustny – rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o fotografii i sztuce filmowej.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Opłaty za studia:

Dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat za studia.

Szczegółowe informacje zawierające harmonogram i przebieg egzaminów są umieszczone na stronie IRK: link

 

Kandydat realizacja