Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Opis kierunku:

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają sześć semestrów. Program realizowany w ciągu trzech lat obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie  ekonomii, zarządzania, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz przedmioty z zakresu wiedzy zawodowej, w tym przykładowo: organizacji i ekonomiki produkcji filmowo-tv, techniki i technologii tv-filmowej, podstaw sztuki operatorskiej montażu i dźwięku w utworach audiowizualnych. W trakcie studiów student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej na tematy związane przede wszystkim z teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizacji przekazów medialnych (filmy, audycje telewizyjne, widowiska artystyczne, formy reklamowe).

Perspektywy zawodowe:  

Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz w umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne niezbędne do współdziałania przy skutecznej organizacji procesów twórczych i zarządzania podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne predestynuje go przede wszystkim do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji, a także do pełnienia funkcji menadżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz  instytucjach artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Egzaminy wstępne:

Rozmowa kwalifikacyjna: wiedza o filmie i mediach oraz sprawdzian predyspozycji do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji. Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

W trakcie egzaminu wstępnego Komisja rekrutacyjna złożona z wykładowców Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego ocenia kompetencje kandydata oraz jego predyspozycje organizacyjno-twórcze w zakresie sztuki, kultury, filmu i mediów.
Pytania dotyczą historii filmu polskiego i światowego, kierunków kina współczesnego, zasad funkcjonowania kinematografii oraz mediów w Polsce. Kandydat może zostać również poproszony o zaproponowanie rozwiązania dla postawionego przed nim problemu organizacyjnego z zakresu produkcji filmowej.

Kandydatom zalecamy zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z następujących publikacji:

 • Gregory Goodel, Sztuka produkcji filmowej
 • Jerzy Płażewski, Historia filmu 1895-2005
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o kinematografii
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji

Opłaty za studia:

Dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat za studia.

Szczegółowe informacje zawierające harmonogram i przebieg egzaminów są umieszczone na stronie IRK: link

 

Kandydat organizacja1stac

Opis kierunku:

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają cztery semestry. Obejmują przedmioty zawierające treści podstawowe z zakresu technik menadżerskich, marketingu i promocji, wiedzy o współczesnej  sztuce i kierunkach współczesnego kina. Równolegle w skład planu studiów wchodzą liczne przedmioty zawodowe obejmujące między innymi zagadnienia: finansowania produkcji tv-filmowej i imprez masowych,  prawnych i etycznych aspektów produkcji audiowizualnej, warsztatu producenta i kierownika produkcji; zastosowania technik promocji i reklamy w sektorze audiowizualnym.

Ponadto w trakcie studiów przewidziane są zajęcia związane z realizacją tv i filmowych prac praktycznych oraz organizacją imprez artystycznych z udziałem Uczelni.  Plan nauczania przewiduje kontakt  studenta zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Studia kończą się złożeniem i obroną pisemnej pracy magisterskiej podejmującej wybrany problem teoretyczny lub praktyczny związany z planem studiów.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów II stopnia zostają wyposażeni w wiedzę z zakresu ekonomicznych, technologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii, telewizji i innych mediów masowych. Nabywają umiejętności i uzyskują kompetencje społeczne predestynujące ich do obejmowania funkcji samodzielnego kierownika produkcji oraz producenta utworów audiowizualnych. Mogą również obejmować funkcje kierownicze w firmach dystrybutorskich, instytucjach kultury i impresariatu artystycznego, a także w podmiotach funkcjonujących na rynku reklamy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Egzaminy wstępne:

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich)  kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, a także kierunków ekonomicznych, prawa, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury;
 • wykazuje predyspozycje do wykonywania zawodu kierownika produkcji w filmie i telewizji.

Przyjęcia na studia do granicy limitu odbywać się będą na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury oraz weryfikujące do sprawowania funkcji kierownika produkcji w filmie i telewizji.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę z rozmowy kwalifikacyjnej, jako kolejne kryterium stosuje się ocenę z pracy dyplomowej, a następnie z egzaminu dyplomowego.

Osoby zakwalifikowane, których program ukończonych studiów znacznie odbiega od programu na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, mogą być zobowiązane do zaliczenia różnic programowych.

Opłaty za studia:

Dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat za studia.

Szczegółowe informacje zawierające harmonogram i przebieg egzaminów są umieszczone na stronie IRK: link

 

Kandydat organizacja2stac

Opis kierunku:

Studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym trwają sześć semestrów. Program realizowany w ciągu trzech lat obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie  ekonomii, zarządzania, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz przedmioty z zakresu wiedzy zawodowej, w tym przykładowo: organizacji i ekonomiki produkcji filmowo-tv, techniki i technologii tv-filmowej, podstaw sztuki operatorskiej montażu i dźwięku w utworach audiowizualnych. W trakcie studiów student ma kontakt  zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Po I i II roku studiów student zobowiązany jest odbyć praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej na tematy związane przede wszystkim z teoretycznymi i praktycznymi aspektami realizacji przekazów medialnych (filmy, audycje telewizyjne, widowiska artystyczne, formy reklamowe).

Perspektywy zawodowe:  

Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz w umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne niezbędne do współdziałania przy skutecznej organizacji procesów twórczych i zarządzania podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury.

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne predestynuje go przede wszystkim do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji, a także do pełnienia funkcji menadżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz  instytucjach artystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Egzaminy wstępne:

Wstęp na studia na podstawie kolejności złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

 

Opłaty za studia niestacjonarne

Semestr zimowy:

 • Płatność w całości za semestr:

2.310,00 zł - wpłata musi się zaksięgować na koncie do 5 października

 • Płatność w ratach za semestr:

811,80 zł do 15 października - 1 rata

811,80 zł do 15 listopada - 2 rata

836,40 zł do 15 grudnia - 3 rata

Semestr letni:

 • Płatność w całości za semestr:

2.310,00 zł - wpłata musi się zaksięgować na koncie do 5 marca

 • Płatność w ratach za semestr:

811,80 zł do 15 marca - 1 rata

811,80 zł do 15 kwietnia - 2 rata

836,40 zł do 15 maja - 3 rata

Szczegółowe informacje zawierające harmonogram i przebieg egzaminów są umieszczone na stronie IRK: link

 

Kandydat organizacja1niestac

Opis kierunku:

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają cztery semestry. Obejmują przedmioty zawierające treści podstawowe z zakresu technik menadżerskich, marketingu i promocji, wiedzy o współczesnej  sztuce i kierunkach współczesnego kina. Równolegle w skład planu studiów wchodzą liczne przedmioty zawodowe obejmujące między innymi zagadnienia: finansowania produkcji tv-filmowej i imprez masowych,  prawnych i etycznych aspektów produkcji audiowizualnej, warsztatu producenta i kierownika produkcji; zastosowania technik promocji i reklamy w sektorze audiowizualnym.

Ponadto w trakcie studiów przewidziane są zajęcia związane z realizacją tv i filmowych prac praktycznych oraz organizacją imprez artystycznych z udziałem Uczelni.  Plan nauczania przewiduje kontakt  studenta zarówno z teoretykami w wybranych dziedzinach jak i praktykami zatrudnionymi w jednostkach kinematografii i telewizji.

Studia kończą się złożeniem i obroną pisemnej pracy magisterskiej podejmującej wybrany problem teoretyczny lub praktyczny związany z planem studiów.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci studiów II stopnia zostają wyposażeni w wiedzę z zakresu ekonomicznych, technologicznych, prawnych i artystycznych problemów funkcjonowania kinematografii, telewizji i innych mediów masowych. Nabywają umiejętności i uzyskują kompetencje społeczne predestynujące ich do obejmowania funkcji samodzielnego kierownika produkcji oraz producenta utworów audiowizualnych. Mogą również obejmować funkcje kierownicze w firmach dystrybutorskich, instytucjach kultury i impresariatu artystycznego, a także w podmiotach funkcjonujących na rynku reklamy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

Egzaminy wstępne:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich i magisterskich)  kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, a także kierunków ekonomicznych, prawa, socjologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury.

Wstęp na studia na podstawie kolejności złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Osoby zakwalifikowane, których program ukończonych studiów znacznie odbiega od programu na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, mogą być zobowiązane do zaliczenia różnic programowych.

 

Opłaty za studia niestacjonarne

Semestr zimowy:

 • Płatność w całości za semestr:

2.310,00 zł - wpłata musi się zaksięgować na koncie do 5 października

 • Płatność w ratach za semestr:

811,80 zł do 15 października - 1 rata

811,80 zł do 15 listopada - 2 rata

836,40 zł do 15 grudnia - 3 rata

Semestr letni:

 • Płatność w całości za semestr:

2.310,00 zł - wpłata musi się zaksięgować na koncie do 5 marca

 • Płatność w ratach za semestr:

811,80 zł do 15 marca - 1 rata

811,80 zł do 15 kwietnia - 2 rata

836,40 zł do 15 maja - 3 rata

Szczegółowe informacje zawierające harmonogram i przebieg egzaminów są umieszczone na stronie IRK: link

 

Kandydat organizacja2niestac