Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

isfit top

Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych jest instytutem naukowym i artystycznym Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzona jest w nim działalność twórcza w zakresie sztuk filmowych, fotografii oraz sztuk teatralnych.

Do zadań Instytutu należą:

 • Prowadzenie i wsparcie badań naukowych oraz artystycznych z dyscypliny sztuk filmowych i teatralnych,
 • Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń naukowych, artystycznych i kulturalnych promujących sztukę filmową,
 • Organizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach oraz sesjach naukowych,
 • Wydawnictwa własne oraz publikacja artykułów naukowych,
 • Uczestniczenie w projektach służących upowszechnianiu sztuki filmowej,
 • Organizowanie międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych Węgiel Film Festival.

Pracą Instytutu kieruje zespół przedstawicieli świata filmu, kultury, nauki i literatury, których twórczość w postaci form kinematograficznych, telewizyjnych i teatralnych ma znaczący zasięg w Polsce i Europie.

 
musial

Dyrektor Instytutu Sztuk Filmowych i Teatralnych

Prof. dr hab. Janusz Musiał

sklad rady naukowej

Skład Rady Naukowej

musial Prof. dr hab. Janusz Musiał
czernow Dr hab. Ryszard Czernow, prof. UŚ
pieprzyca Prof. dr hab. Maciej Pieprzyca
sikora Prof. dr hab. Adam Sikora
drzazga Dr hab. Dagmara Drzazga, prof. UŚ
koszalka Dr hab. Marcin Koszałka, prof. UŚ
milach Dr hab. Rafał Milach, prof. UŚ
rosa Dr hab. inż. Michał Rosa, prof. UŚ
chorzepa Dr hab. Paweł Chorzępa, prof. UŚ
matuszynski Dr Jan Matuszyński
chorzepa prof. UŚ dr Jarosław Świerszcz Villqist
pawelec Dr hab. Dariusz Pawelec, prof. UŚ
villquist dr Jarosław Świerszcz, prof. UŚ
fidyk Prof. dr hab. Andrzej Fidyk
musial Prof. dr hab. Janusz Musiał
pieprzyca Prof. dr hab. Maciej Pieprzyca
sikora Prof. dr hab. Adam Sikora
drzazga Dr hab. Dagmara Drzazga, prof. UŚ
koszalka Dr hab. Marcin Koszałka, prof. UŚ
milach Dr hab. Rafał Milach, prof. UŚ
rosa Dr hab. inż. Michał Rosa
chorzepa Dr hab. Paweł Chorzępa, prof. UŚ
matuszynski Dr Jan Matuszyński
zanussi Prof. dr hab. Krzysztof Zanussi
lukaszewicz Prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
dziworski Prof. dr hab. Bogdan Dziworski
czernow Dr hab. Ryszard Czernow, prof. UŚ
pawelec Dr hab. Dariusz Pawelec, prof. UŚ
dzianowicz Dr hab. Beata Dzianowicz
huth Dr Anna Huth
kowalczyk Dr Andrzej Kowalczyk
gudzowaty Dr Tomasz Gudzowaty
trela Dr Jolanta Trela-Ptaszyńska
konopka Mgr Bartosz Konopka
domin Mgr Małgorzata Domin
bajerski Mgr Adam Bajerski
domalewski Mgr Piotr Domalewski
wozniczka Mgr Tomasz Woźniczka
doktorowicz Prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz
hickinbotham Mgr Aneta Hickinbotham

Projekty w trakcie realizacji:


pdfCykl wystaw wraz z publikacjami artystycznymi - fotografia bez aparatu – luxografia - ekrany światła
Lider zespołu badawczego: Prof. dr hab. Janusz Musiał


pdfFotografia na Górnym Śląsku. Projekt multimedialny
Lider zespołu badawczego: Prof. dr hab. Janusz Musiał


pdfSztuka fotografii - portfolio prac artystycznych
Lider zespołu badawczego: Prof. dr hab. Janusz Musiał


pdfWystawa „STRAJK” w galerii „Fonderia 20.9” w Weronie (Włochy) i w ZAK Center for contemporary art. w Zitadelle Spandau w Berlinie (Niemcy)
Lider zespołu badawczego: Dr hab. Rafał Milach, Prof. UŚ


pdfPraca nad przygotowaniem projektu pełnometrażowego filmu fabularnego „W ciszy”
Lider zespołu badawczego: Prof. dr hab. Maciej Pieprzyca


pdfKolor jako bohater w filmie; praca nad symulacją efektu negatywu barwnego i czarno-białego we współczesnym zapisie cyfrowym
Lider zespołu badawczego: Dr hab. Marcin Koszałka, Prof. UŚ


pdfOpracowanie publikacji i wystawy poświęconej Strajkom Kobiet
Lider zespołu badawczego: Dr hab. Rafał Milach, Prof. UŚ


pdfPublikacja albumu pt. „Dziwny koniec XX wieku”
Lider zespołu badawczego: prof. dr hab. Andrzej Fidyk


pdfAnaliza mechanizmów selekcji na międzynarodowych festiwalach dokumentalnych
Lider zespołu badawczego: Dr Anna Huth


pdfOdwrócony proces Digital intermediate celem uzyskania walorów plastyki taśmy filmowej.
Lider zespołu badawczego: Dr hab. Paweł Chorzępa


pdfNowe środki przekazu artystycznego w fotografii cyfrowej cd.
Lider zespołu badawczego: Dr hab. Ryszard Czernow, Prof. UŚ


pdfIntegracja i autentyzm w procesie reinterpretacji dzieła filmowego a potencjał cyfrowych technologii w ochronie dziedzictwa narodowego.
Pragmatyka - ograniczenia i konsekwecje. Kontekst technologiczny i estetyczny.

Lider zespołu badawczego: Prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz


pdfRealizacja projektu multimedialnego "Muzeum Ras" – film dokumentalny, projekt fotograficzny, wystawa, fotografie, animacje, makieta jako obiekt artystyczny.
Lider zespołu badawczego: Prof. UŚ dr hab. Marcin Koszałka


pdfJerzy Lewczyński - Promieniowanie.
Lider zespołu badawczego: Prof. dr hab. Janusz Musiał


pdfPraca operatora i reżysera w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (Pustynia Gobi) – kreacja artystyczna a możliwości technologiczne.
Lider zespołu badawczego: Dr hab. Paweł Chorzępa


Projekty zakończone:


pdfRola narracji subiektywnej w narracji dramaturgicznej filmu fabularnego na przykładzie filmu "Powrót Giganta".
Lider zespołu badawczego: Prof. dr hab. Adam Sikora


pdfCykl publikacji artystycznych (fotografia, teksty krytyczne): "Error - błąd w sztuce", "Opowieści z pudełka", "Archeologia nowych mediów".
Lider zespołu badawczego: Prof. dr hab. Janusz Musiał


pdfDwie zbiorowe monografie naukowe: "Fotografia jako medium, intermedium,postmedium”, "Horyzonty fotografii".
Lider zespołu badawczego: Prof. dr hab. Janusz Musiał


pdfNowe środki przekazu artystycznego w fotografii cyfrowej.
Lider zespołu badawczego: Dr hab. Ryszard Czernow, Prof. UŚ


pdfOpracowanie i przygotowanie wystawy fotograficznej “#13767” i towarzyszącej jej publikacji z pogranicza amerykańsko – meksykańskiego.
Lider zespołu badawczego: Dr hab. Rafał Milach, Prof. UŚ


Ogólne informacje

Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby chcącej uzyskać stopień doktora.

Kandydat ubiegający się o stopień doktora w trybie eksternistycznym wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia doktora, która nie odbyła kształcenia w szkole doktorskiej, składa przed wszczęciem postępowania do właściwego organu wniosek o powołanie promotora.

Podstawa prawna

 • Uchwała nr 433/2019 z dnia 24 września 2019 r. Senatu UŚ w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – link
 • Uchwała nr 435/2019 z dnia 24 września 2019 r. Senatu UŚ w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego przeprowadzanego w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty – link
 • Zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, dostępne pod adresem: link

Niezbędne wymagania w momencie ubiegania się stopień doktora:

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. uzyskanie efektu uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. posiadanie w dorobku co najmniej:

a) dzieła artystycznego o istotnym znaczeniu, lub

b) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, lub

c) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy PSWN, albo rozdział w takiej monografii.

 

KROK 1 Powołanie promotora

Osoba ubiegająca się o stopień doktora składa następujące wnioski:

Do wniosku załącza się:

 1. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią tytułu zawodowego;
 2. szczegółowy konspekt rozprawy doktorskiej;
 3. wykaz swoich prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem tego dorobku utrwalonym na elektronicznym nośniku, odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła, i dokumentacją ich publicznej prezentacji, a także informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
 4. informację o przebiegu postępowania doktorskiego lub przewodu doktorskiego, jeżeli wobec osoby ubiegającej się toczyło się już w przeszłości takie postępowanie lub miała ona wszczęty przewód doktorski;
 5. informację o dyscyplinie lub dziedzinie, do jakiej kwalifikować ma się rozprawa doktorska;
 6. pisemną zgodę kandydata na promotora;
 7. informację o wspólnym postępowaniu doktorskim, jeżeli takie postępowanie ma być prowadzone.

Przed podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia promotora właściwy organ może przeprowadzić rozmowę z osobą ubiegającą się lub z kandydatem na promotora.

Instyt Sztuk Filmowych i Teatralnych wyznacza promotora wskazanego we wniosku albo odmawia jego wyznaczenia. Odmowa wyznaczenia promotora wymaga uzasadnienia.

 

KROK 2

W chwili, gdy rozprawa doktorska jest już ukończona oraz uzyskała pozytywne opinie promotora kandydat składa następujące dokumenty:

 1. Wniosek kandydata skierowany do Instytutu Sztuk Filmowych i Teatralnych
  - w sprawie wszczęcia (otwarcia) postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuk filmowych i teatralnych;
  - tytuł dzieła będącego przedmiotem postępowania (prezentowanego publicznie);
  - temat rozprawy doktorskiej (przedmiot rozprawy: wyróżnić oryginalny problem badawczy na podstawie dzieła będącego przedmiotem postępowania);
  - informacja o wybranej dyscyplinie drugiego egzaminu doktorskiego.
 2. CV;
 3. Kwestionariusz osobowy;
 4. Kserokopia dyplomu magistra;
 5. Dokumentacja prezentacji publicznej dzieła artystycznego (recenzje, plakaty z pokazów etc.);
 6. Dzieło zarejestrowane na nośniku cyfrowym;
 7. Konspekt planowanej rozprawy doktorskiej;
 8. Wykaz dorobku artystycznego.

Niezbędne jest dostarczenie 4 kopii w/w dokumentów + 4 kopie dzieła na nośniku cyfrowym.

Z kandydatem jest zawierana umowa zobowiązująca kandydata do wniesienia opłaty za przeprowadzone postępowanie.

Wszęczęcie postępowania o nadania tytułu doktorapdf pdf

Pliki do pobrania

Kwestionariusz osobowy pdf pdf

 

KROK 3 Otwarcie przewodu oraz wyznaczenie recenzentów

Rada Naukowa Instytutu wyznacza 3 recenzentów rozprawy doktorskiej. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia.

Po otrzymaniu pierwszej pozytywnej recenzji zostaje wyznaczony termin egzaminu z dyscypliny „Nauki o mediach i komunikowaniu” oraz dyscypliny „sztuki filmowej i teatralnej”.

W ciągu 14 dni od otwarcia przewodu doktorskiego wystawiana jest faktura na 1 ratę opłat za obronę doktoratu.

Po otrzymaniu przynajmniej 2 pozytywnych recenzji wyznaczany jest termin obrony doktorskiej.

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu rozprawy doktorskiej

 1. rozprawa doktorska oraz pozytywna opinia promotora;
 2. streszczenie rozprawy doktorskiej w języku angielskim, a w przypadku rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie stanowi pracy pisemnej, dołącza się jej opis w językach polskim i angielskim;
 3. certyfikat lub dyplom poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2, o którym mowa w odrębnych przepisach.

Instytucje, z którymi współpracujemy oraz współorganizowane przez nas wydarzenia:

Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE

Międzynarodowy Festiwal Filmowy TRANSATLANTYK

Międzynarodowy Festiwal Filmowy INTERFILM Berlin

Instytut Polski w Berlinie

Festiwal Filmowy WATCH DOCS

Katowice Miasto Ogrodów

Instytut im. Adama Mickiewicza

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Stowarzyszenie Kin Studyjnych

Muzeum Miejskie w Tychach

Od października 2019 roku Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego angażuje się w wydarzenia artystyczne, naukowe oraz dydaktyczne za pośrednictwem Instytutu Sztuk Filmowych i Teatralnych.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani podjęciem współpracy z Instytutem, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Uniwersytet Śląski
ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice
tel. 32 359 24 19, 32 359 24 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Instytutu Sztuk Filmowych i Teatralnych
prof. dr hab. Janusz Musiał
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.us.edu.pl/instytut/isft

 

isfit bottom