Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego posiada szeroki potencjał współpracy z otoczeniem, zarówno województwa śląskiego, jak i krajowym w zakresie współpracy z gospodarką, instytucjami kultury, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz pracodawcami i samorządami. Uniwersytet Śląski podpisał porozumienie z Telewizją Polską S.A. dotyczące współpracy w zakresie dydaktyki jako z jednym ze znaczących pracodawców dla absolwentów Szkoły (Porozumienie z dnia 08.11.2013 w sprawie współpracy dydaktycznej).

W ramach Porozumienia planuje się wspólne przedsięwzięcia programowe, uruchomienie kierunków o profilu zawodowym oraz MBA. Współpraca Szkoły obejmuje również współdziałanie z innymi uczelniami wyższymi, przede wszystkim kształcącymi w zakresie sztuki. Zaangażowanie Szkoły w prace badawcze związane z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi dla przemysłów kultury i przemysłu audiowizualnego będzie skutkowało współpracą ze szkołami politechnicznymi. Szkoła będzie kontynuowała współpracę i doradztwo dla takich podmiotów publicznych jak policja, muzea, domy kultury, samorządowe instytucje kultury, szkoły, fundacje i stowarzyszenia.

Współpraca z otoczeniem – cele operacyjne:

 • Wspólne działania dydaktyczno-programowe z Telewizją Polską S.A.
 • Kształtowanie pozytywnych relacji Szkoły z otoczeniem.
 • Udostępnianie potencjału artystycznego Szkoły do organizowania przedsięwzięć o zasięgu regionalnym i krajowym.
 • Organizacja festiwali studentów szkół artystycznych.
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz podmiotami gospodarczymi.
 • Współpraca z instytucjami filmowymi oraz instytucjami kultury mająca na celu umożliwienie studentom Szkoły realizacji projektów artystycznych na wysokim poziomie artystycznym oraz promocję twórczości studentów.
 • Współpraca z nadawcami telewizyjnymi w celu emisji najlepszych etiud studenckich.
 • Organizacja przedsięwzięć promujących osiągnięcia twórcze (przeglądy filmów, wystawy fotograficzne).
 • Udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach filmowych oraz targach filmowych.
 • Współpraca Polskim Instytutem Sztuki Filmowej w celu pozyskiwania środków na produkcję filmową.
 • Współpraca z podmiotami publicznymi, lokalnymi i regionalnymi, takimi jak: policja, jednostki samorządowe.
 • Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademią Muzyczną w Katowicach, Państwowa Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralna w Krakowie w celu integracji studenckich środowisk artystycznych i umożliwienia studentom realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie sztuki.
 • Współpraca z organizacjami trzeciego sektora.
 • Współpraca ze szkolnictwem średnim.