Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Szczegółowe informacje zawierające harmonogram i przebieg egzaminów są umieszczone na stronie IRK: link

Opis kierunku:

Studia na kierunku Reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli  tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych. 

Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii,  socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie  studentów w umiejętności zawodowe ( w tym  dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej,  form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv ).

W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do   wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (realizatorska)

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia legitymizuje się wiedzą humanistyczną oraz umiejętnościami zawodowymi w dziedzinie scenariopisarstwa, reżyserii i pracy z aktorem. Dysponuje także wiedzą na temat technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowo-telewizyjnej (w tym m. in. w zakresie sztuki operatorskiej, montażu, opracowania ścieżki dźwiękowej filmu, scenografii filmowej).

Zdobyte w trakcie studiów elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych sprawiają, że jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych II reżysera,  asystentów reżysera na profesjonalnych planach zdjęciowych filmów fabularnych i dokumentalnych, może też podejmować  pracę  w telewizji i innych mediach,  branży reklamowej, placówkach oświatowych i artystycznych, instytucjach kultury itp.

Egzamin wstępny:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ egzamin wstępny składa się z dwóch etapów. Warunkiem przystąpienia do etapu I jest złożenie:

 1. Jednego scenariusza filmu fabularnego (30 min. – ok. 30 stron pisanych czcionką Courier New, wielkość 12 pkt).
 2. Dwóch projektów filmów dokumentalnych, w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny.
 3. Autoportretu fotograficznego.
 4. Cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat w którym żyje kandydat.
 5. Innych dowolnych prac własnych (film, literatura, sztuki plastyczne).

ETAP I:

 • Egzamin pisemny: zadanie analityczno-scenariopisarskie  - analiza podanego tekstu oraz zastosowanie się do poleceń Komisji w zakresie materiału.
 • Egzamin ustny: zadanie plastyczne – inscenizacyjne – przy użyciu dostępnych rekwizytów oraz z pomocą operatora (studenta kierunku Realizacja obrazu) należy zbudować kadr.
 • Egzamin ustny: obrona prac własnych (teczka) – rozmowa o wszystkich złożonych projektach.

ETAP II:

 • Zadanie dokumentalne – reportaż – realizacja fotoreportażu na zadany temat. Zdjęcia muszą ułożyć się w opowieść.
 • Zadanie inscenizacyjne – studio – zadanie obejmuje napisanie jednostronicowego scenariusza na zadany temat oraz sfilmowanie go w jednym ujęciu z pomocą studenta kierunku Realizacja obrazu. Można korzystać z rekwizytów. Kandydat ma do dyspozycji trzech aktorów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna - obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu - na każdym etapie - decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje liczba punktów w ramach ustalonego limitu.

Opłaty za studia:

Dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat za studia.

Kandydat rezyseria1

Szczegółowe informacje zawierające harmonogram i przebieg egzaminów są umieszczone na stronie IRK: link

Opis kierunku:

Na program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składają się  zajęcia teoretyczne i warsztatowe pogłębiające oraz doskonalące zdobyte wcześniej umiejętności w zakresie reżyserii filmowej, dramaturgii, scenografii, scenariopisarstwa, pracy z aktorem, montażu w filmie i tv, realizacji dźwięku, animacji komputerowej, a także przedmioty humanistyczne obejmujące m. innymi: zagadnienia historii literatury, dramatu i teatru. Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie do realizacji  filmu dyplomowego oraz napisania teoretycznej pracy magisterskiej.

W ramach  przygotowania absolwentów studiów drugiego stopnia  Wydział zapewnia kontakt merytoryczny i programowy z instytucjami i organizacjami realizującymi profesjonalne debiuty  filmowe krótko, średnio i pełnometrażowe.

Perspektywy zawodowe:  

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz umiejętności zawodowe w dziedzinie reżyserii i scenariopisarstwa. Posiada doświadczenie niezbędne do pracy z aktorem i statystami. Dysponuje znajomością technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej i tv ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o sztuce operatorskiej, montażu, muzyce filmowej, dźwięku i scenografii filmowej.

Zdobyta na studiach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne sprawiają, że może po ukończeniu studiów podjąć samodzielną pracę reżysera w teatrze, filmie, telewizji, przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator i scenarzysta. Może także pełnić obowiązki producenta filmów i widowisk artystycznych oraz funkcje kierownicze w jednostkach kinematografii i telewizji.

Egzaminy wstępne:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria (w zakresie reżyserii filmowej).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi samodzielnie tworzyć, realizować i publicznie prezentować własne założenia estetyczne i autorskie koncepcje artystyczne w zakresie reżyserii w dziedzinie filmu i telewizji;
 • potrafi samodzielnie zmontować i udźwiękowić krótki film fabularny;
 • potrafi zrealizować, zmontować i udźwiękowić krótki film dokumentalny w oparciu o umiejętności obserwacji, rekonstrukcji i inscenizacji profilmowej rzeczywistości;
 • jest zdolny do pogłębiania wiedzy i rozszerzania horyzontów poznawczych w ramach ustawicznego samokształcenia i weryfikowania przyjętych założeń oraz postaw intelektualnych i artystycznych;
 • wykazuje zdolność do krytycznej oceny własnych i cudzych działań i dokonań artystycznych, opinii i postaw twórczych i intelektualnych.

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian uzdolnień artystycznych w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne – film fabularny i dokumentalny zrealizowany w trakcie studiów licencjackich.

Opłaty za studia:

Dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat za studia.

Kandydat rezyseria2