Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Szczegółowe informacje zawierające harmonogram i przebieg egzaminów są umieszczone na stronie IRK: link

Opis kierunku:

Studia na kierunku Reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli  tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych. 

Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii,  socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie  studentów w umiejętności zawodowe ( w tym  dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej,  form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv ).

W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do   wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (realizatorska)

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia legitymizuje się wiedzą humanistyczną oraz umiejętnościami zawodowymi w dziedzinie scenariopisarstwa, reżyserii i pracy z aktorem. Dysponuje także wiedzą na temat technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowo-telewizyjnej (w tym m. in. w zakresie sztuki operatorskiej, montażu, opracowania ścieżki dźwiękowej filmu, scenografii filmowej).

Zdobyte w trakcie studiów elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych sprawiają, że jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych II reżysera,  asystentów reżysera na profesjonalnych planach zdjęciowych filmów fabularnych i dokumentalnych, może też podejmować  pracę  w telewizji i innych mediach,  branży reklamowej, placówkach oświatowych i artystycznych, instytucjach kultury itp.

Egzamin wstępny:

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ egzamin wstępny składa się z trzech etapów. Warunkiem przystąpienia do etapu I jest złożenie:

ETAP I

• Złożenie teczki z pracami własnymi:

 1. Student ma do wyboru:
  • Treatment filmu fabularnego nie dłuższy niż 3 strony + jedna scena dialogowa (dotycząca tego projektu) również nie dłuższa niż 3 strony. Ma być to oryginalny projekt (nie adaptacja), akcja ma rozgrywać się współcześnie.
   lub
  • Scenariusz filmu fabularnego (max. 30 min i 25 stron)
 1. Treatment filmu dokumentalnego, którego temat zostanie wskazany w kryteriach rekrutacyjnych określanych na dany rok akademicki.
 2. Film (max. 1 min) prezentujący sylwetkę kandydata, z uzasadnieniem dlaczego zamierza studiować reżyserię w Szkole Filmowej im. K. Kieślowskiego w Katowicach. Autoprezentacja będzie oceniana w każdym aspekcie (pomysł, forma oraz treść).
 3. Seria 10 fotografii, które będą opisywać to jak kandydat widzi otaczający go świat.
 4. Seria od 5 do 10 zdjęć pod konkretnym tytułem, który zostanie wskazany w kryteriach rekrutacyjnych określanych na dany rok akademicki.
 5. Inne dowolne prace własne (film – max. 10 min., literatura, sztuki plastyczne).

Uwaga. Komisja nie zwraca egzemplarzy prac własnych pisemnych. Załączone prace filmowe należy składać w postaci LINKU do strony z filmem (filmy można zamieszczać na którymś z darmowych portali typu youtube, vimeo, itp.).

• Egzamin ustny: Obrona prac własnych (teczka) oraz rozmowa związana z kontekstem i świadomością sztuki filmowej.

ETAP II

 • Egzamin praktyczny: ciąg montażowy ze zdjęć fotograficznych
 • Egzamin praktyczny: zadanie plastyczne – inscenizacyjne.
 • Egzamin pisemny: zadanie analityczno – scenariopisarskie.

ETAP III

 • Zadanie dokumentalne – fotoreportaż w plenerze.
 • Zadanie inscenizacyjne w studio filmowym.
 • Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.

Poszczególne zadania w każdym etapie oceniane są punktowo.

W etapie pierwszym:

Obrona prac własnych (teczka) oraz rozmowa kwalifikacyjna: max. 75 pkt.

Do drugiego etapu przechodzą osoby, które uzyskały minimum 38 punktów.

W etapie drugim:

Zadanie praktyczne – ciąg montażowy: max. 25 pkt.
Zadanie analityczno – scenariopisarskie: max. 25 pkt.
Zadanie plastyczno – inscenizacyjne: max. 25 pkt.

Do etapu trzeciego przechodzi 18 osób z największą liczbą punktów, przy czym punkty z pierwszego i drugiego etapu są sumowane.
W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż 18 kandydatów do etapu trzeciego przechodzą wszyscy z tym samym wynikiem.

W etapie trzecim:

Zadanie dokumentalne – fotoreportaż: max. 25 pkt.
Zadanie inscenizacyjne: max. 25 pkt.
Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji: max. 50 pkt.

Na studia przyjętych zostanie 8 osób z najwyższą punktacją oraz pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego.

 

Opłaty za studia:

Dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat za studia.

Kandydat rezyseria1

Szczegółowe informacje zawierające harmonogram i przebieg egzaminów są umieszczone na stronie IRK: link

Opis kierunku:

Na program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składają się  zajęcia teoretyczne i warsztatowe pogłębiające oraz doskonalące zdobyte wcześniej umiejętności w zakresie reżyserii filmowej, dramaturgii, scenografii, scenariopisarstwa, pracy z aktorem, montażu w filmie i tv, realizacji dźwięku, animacji komputerowej, a także przedmioty humanistyczne obejmujące m. innymi: zagadnienia historii literatury, dramatu i teatru. Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie do realizacji  filmu dyplomowego oraz napisania teoretycznej pracy magisterskiej.

W ramach  przygotowania absolwentów studiów drugiego stopnia  Wydział zapewnia kontakt merytoryczny i programowy z instytucjami i organizacjami realizującymi profesjonalne debiuty  filmowe krótko, średnio i pełnometrażowe.

Perspektywy zawodowe:  

Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz umiejętności zawodowe w dziedzinie reżyserii i scenariopisarstwa. Posiada doświadczenie niezbędne do pracy z aktorem i statystami. Dysponuje znajomością technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej i tv ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o sztuce operatorskiej, montażu, muzyce filmowej, dźwięku i scenografii filmowej.

Zdobyta na studiach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne sprawiają, że może po ukończeniu studiów podjąć samodzielną pracę reżysera w teatrze, filmie, telewizji, przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator i scenarzysta. Może także pełnić obowiązki producenta filmów i widowisk artystycznych oraz funkcje kierownicze w jednostkach kinematografii i telewizji.

Egzaminy wstępne:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria (w zakresie reżyserii filmowej).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • potrafi samodzielnie tworzyć, realizować i publicznie prezentować własne założenia estetyczne i autorskie koncepcje artystyczne w zakresie reżyserii w dziedzinie filmu i telewizji;
 • potrafi samodzielnie zmontować i udźwiękowić krótki film fabularny;
 • potrafi zrealizować, zmontować i udźwiękowić krótki film dokumentalny w oparciu o umiejętności obserwacji, rekonstrukcji i inscenizacji profilmowej rzeczywistości;
 • jest zdolny do pogłębiania wiedzy i rozszerzania horyzontów poznawczych w ramach ustawicznego samokształcenia i weryfikowania przyjętych założeń oraz postaw intelektualnych i artystycznych;
 • wykazuje zdolność do krytycznej oceny własnych i cudzych działań i dokonań artystycznych, opinii i postaw twórczych i intelektualnych.

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian uzdolnień artystycznych w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne – film fabularny i dokumentalny zrealizowany w trakcie studiów licencjackich.

Opłaty za studia:

Dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez opłat za studia.

Kandydat rezyseria2