Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

„Zostaje skonstruowany model rzeczywistości w celu jej symulowania (a nie odbijania czy zastępowania). Ukształtowany w ten sposób znak nie odsyła już do rzeczywistości, lecz znaczy sam siebie. W ten sposób zostaje zerwana podstawowa przesłanka iluzji, utożsamiająca to co widzialne z tym, co realne, a tego rodzaju obraz nie jest już nośnikiem prawdy”.
Jean Baudrillard

Niniejsza konferencja przyczynia się do pogłębienia świadomości dotyczącej społecznej roli i znaczenia medium fotografii jako uniwersalnego języka współczesnej kultury. Konferencja stawia sobie za cel naświetlenie wielu aspektów związanych z medium fotografii rozumianej jako medium, intermedium, postmedium. Tworzy panoramę ważniejszych faktów, działań, osobowości i tendencji, które zaistniały od lat 20. XIX wieku do lat 20. wieku XXI. Kolejne wystąpienia budują pomost pomiędzy tradycjami medium fotografii, aktywnością i zorganizowaną działalnością, intermedialnymi zjawiskami w fotografii, relacją fotografii i sztuki mediów, twórczością artystów osobnych m.in.: Stefan Wojnecki, Jerzy Olek, Witold Węgrzyn, Grzegorz Zygier, Andrzej Dudek-Durer oraz popularną w drugiej dekadzie XXI wieku cyfrową kreacją obrazu, rzeczywistością wirtualną i obrazowaniem trójwymiarowym.

Konferencji towarzyszą tematyczne wystawy zbiorowe, które są poświęcone takim zagadnieniom i tematom jak: Wobec miejsca i czasu VI, Realizm iluzji, Pencil of nature.
Elementem dopełniającym jest plener fotograficzny oraz warsztaty z fotografii mody, portretu psychologicznego, obrazowania reakcji mimowolnych, audializacji obrazów i wizualizacji dźwięków oraz poplenerowa wystawa i publikacja.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów jubileuszu 180 lat istnienia medium fotografii.

 
plakat
 

„Po czwarte, można pogardzać aparatem i jego wytworami oraz w ogóle odwrócić od nich uwagę, a skoncentrować się na informacji. Krótko mówiąc: wolność to strategia podboju przypadku i konieczności przez ludzkie intencje. Innymi słowy, wolność to wymóg gry przeciw aparatowi”.
Vilém Flusser

Niniejsza konferencja stanowi próbę odniesienia się do wybranych zagadnień dotyczących aspektu nowości w sztuce mediów mechaniczno-optycznej notacji. Autorzy wystąpień wywodzą się z różnych tradycji badań nad medium fotografii, filmu i sztuką mediów. Są teoretykami oraz praktykami, co owocuje ukazaniem różnych perspektyw rozwoju twórczości audiowizualnej. Konferencja stawia sobie za cel naświetlenie konkretnych aspektów związanych z medium fotografii, filmu i sztuki mediów w kontekście pojęcia nowości. Tworzy panoramę wybranych wydarzeń, faktów, działań, osobowości i tendencji.

Kolejne wystąpienia budują pomost pomiędzy alternatywnymi i historycznymi technikami fotograficznymi, obecną w fotografii ideą piktorializmu, tendencją nowego obrazowania i fotografii subiektywnej, intermedialnymi zjawiskami w fotografii, recyklingiem tematów fotograficznych, cyrkulacją fotografii w cyfrowym uniwersum. Natomiast w odniesieniu do medium filmu autorzy podejmują problematykę funkcjonowania filmu w kontekście wirtualnej rzeczywistości, imersyjności obrazu oraz materii filmowej podporządkowanej kanonom przyrody. Zamieszczone w niniejszym tomie teksty koncentrują się także na twórczości wybranych autorów, są to: Artavazd Peleshyan, Christopher Nolan, Bronisław Schlabs, Józef Żuk Piwkowski. Ponadto krytycznemu oglądowi został poddany problem dźwięku jako intermedium oraz zjawisko kultury konsensusu.

Konferencji towarzyszą tematyczne wystawy zbiorowe, które są poświęcone takim zagadnieniom jak: W poszukiwaniu nowego – Kopalnia Obrazu.

Elementem dopełniającym jest plener fotograficzny realizowany na terenie Katowic oraz poplenerowa wystawa i publikacja.

 
plakat
 

Konferencja odbywa się w ramach obchodów jubileuszu 70 lat istnienia Związku Polskich Artystów Fotografików

„Wśród wielu aspektów fotografii, jeden wydaje się najważniejszy i ciągle niedoceniany. Jest nim zdolność przekazywania pamięci o przeszłości. (...) Pamięć, którą fotografia może przenieść przez czas (...) ma szczególne znaczenie!" (...) Nie ma więc niepotrzebnych, nieznaczących fotografii. Wszystkie one budują pomost – continuum pomiędzy przeszłością i przyszłością ludzkiej egzystencji!"
Jerzy Lewczyński

Fotografia to humanistyczna dyscyplina, która od dekad rozwija rozmaite techniki i technologie, style i tendencje. Obecnie, po wielu latach starań jest uznana jako autonomiczna dyscyplina artystyczna na równi z malarstwem, rzeźbą czy grafiką.

Niniejsza konferencja przyczynia się do pogłębienia świadomości dotyczącej społecznej roli i znaczenia medium fotografii jako uniwersalnego języka współczesnej kultury.

Konferencja stawia sobie za cel naświetlenie wielu aspektów związanych z medium fotografii w Polsce. Tworzy panoramę ważniejszych faktów, działań, osobowości i tendencji, które zaistniały w ostatnich 7 dekadach – od 1947 roku.

Kolejne wystąpienia budują pomost pomiędzy tradycjami przedwojennego Fotoklubu Polskiego, aktywnością Jana Bułhaka, zorganizowaną działalnością ZPAF, intermedialnymi zjawiskami w fotografii, twórczością artystów osobnych m.in.: Zofia Rydet, Stefan Wojnecki, Jerzy Lewczyński, Andrzej Różycki, plenerem jako formą artystycznego spotkania, znaczeniem publikacji drukowanych, dokumentacją filmową jako portretem artysty, fotografią reporterską oraz popularną w drugiej dekadzie XXI wieku cyfrową kreacją obrazu.

Konferencji towarzyszą tematyczne wystawy zbiorowe, które są poświęcone takim zagadnieniom jak: Globalizacja i indywidualność, Światło, Fotografika, Dźwięk i fotografia, Opowieść o człowieku.

Elementem dopełniającym jest plener fotograficzny realizowany na terenie Katowic i Zabrza oraz poplenerowa wystawa i publikacja.

 
plakat