Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego | kieslowski.pl

Misja Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego jest ściśle związana z wizją celów strategicznych Uniwersytetu Śląskiego, przede wszystkim takich jak: nowoczesność i otwartość, innowacyjność i kreatywność, efektywne wykorzystanie zasobów, inwestowanie w kapitał ludzki, konkurencyjność, umiędzynarodowienie, indywidualizacja nauczania, wyłanianie talentów, rozwijanie relacji między kształceniem, nauką i gospodarką. W szczególności jednak misją Szkoły jest działanie na rzecz powstawania wybitnych dzieł kultury, wzbogacanie przemysłów kultury i przemysłów audiowizualnych, rozwijanie talentów młodych twórców.

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego ma łączyć zadania związane z kreacją i dydaktyką w zakresie sztuki z zastosowaniem innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Sektor audiowizualny stanowi jeden z najistotniejszych elementów współczesnej gospodarki globalnej i europejskiej, stąd też kształcenie i twórczość łączą się w nim z rozwojem miejsc pracy, nowych zawodów i spektakularnym rozwojem technologicznym.

Działalność akademicka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego koncentruje się na kilku obszarach. Należą do nich: kształcenie w dziedzinie sztuki filmowej i telewizyjnej oraz w zakresie zawodów medialnych w szeroko pojętym sektorze audiowizualnym, badania naukowe w zakresie wiedzy o mediach oraz twórczość filmowa, telewizyjna i teatralna. Obszary te wyznaczają misję i cele strategiczne rozwoju zgodnie ze „Strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012-2020”, uchwaloną przez Senat Uniwersytetu Śląskiego 24 stycznia 2012 roku.

Strategia Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego uwzględnia kierunki rozwoju podobnych instytucji w Polsce, Europie i na świecie, jest skorelowana z tendencjami na rynku pracy w sektorach filmowym, audiowizualnym, medialnym, reklamowym i PR-owskim w Polsce i Unii Europejskiej. Zakres funkcjonowania artystycznego, naukowego i dydaktycznego Szkoły wiąże się bezpośrednio ze Strategią innowacyjności i wdrażania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych ery cyfrowej.

Strategia jest zgodna z krajowymi programami reform oraz inicjatywami Komisji Europejskiej (zawartymi w „Strategii Uniwersytetu Śląskiego”). W szczególności do zadań strategicznych należy wzbogacanie relacji między kształceniem, zastosowaniem nowych cyfrowych technologii a sektorami gospodarki związanymi z mediami, produkcja audiowizualną i kinematografią. Powszechna cyfryzacja w przemysłach kultury i w przemyśle audiowizualnym wymaga nowych form kształcenia, nowych projektów badawczych i dostosowania szkolnictwa wyższego, umiejętności i kwalifikacji absolwentów do wymagań nowej gospodarki.

W latach 2014-2017 został wybudowany nowy obiekt Szkoły, który spełnia wszystkie przedstawione wyżej kryteria celów strategicznych. Projekt ten był finansowany ze środków budżetowych (Umowa nr 1310 o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału Radiai Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, zawarta z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego), środków komercyjnych pochodzących ze sprzedaży obiektów należących do Uniwersytetu Śląskiego (dawna siedziba Wydziału Radia i Telewizji oraz obiekt przekazany Uniwersytetowi przez miasto Katowice). W zakresie realizacji celów badawczych planuje się pozyskanie środków z Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu pt. „Sztuka – cyfra – nauka”.

Budowa i wyposażenie nowego obiektu pozwola na realizację celów związanych z innowacyjnością, wzmacnia współpracę uczelni z otoczeniem, pozwala na zwiększenie współpracy międzynarodowej oraz budowanie silnych proinnowacyjnych zespołów badawczych i rozwój twórczości artystycznej na najwyższym poziomie.

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego będzie nadal jednostką o dużym potencjale kreacyjnym w zakresie sztuk filmowych i audiowizualnych. Potencjał artystyczny Szkoły pozwala i będzie w dalszym ciągu pozwalał na działania na rzecz rozwoju kultury narodowej oraz tworzenie dzieł filmowych obecnych w europejskiej przestrzeni kultury. Dalszemu rozwojowi będzie podlegała twórczość w dziedzinie nowych mediów, która polega na kreacji twórczej skonwergowanej z najnowszą technologią. Oddziaływanie artystyczne i twórcze Szkoły na inne formy działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu uważamy za priorytetowe. Ma ono związek z europejskimi tendencjami do łączenia nauki z twórczością.

Sztuka - cele operacyjne:

 • Tworzenie warunków dla działań artystycznych oraz rozwijanie potencjału kreatywnego indywidualności twórczych w celu osiągania efektów w skali międzynarodowej.
 • Osiągnięcie potencjału technologicznego, pozwalającego na działalność twórczą w świecie cyfrowych nowych mediów.
 • Wzrost aktywności w celu pozyskiwania środków na działalność twórczą.
 • Organizacja przedsięwzięć promujących osiągnięcia twórcze.
 • Udział w międzynarodowych festiwalach filmowych najwyższej kategorii.

W zakresie badań naukowych prowadzone będą badania w dwóch obszarach. Po pierwsze w zakresie humanistyki, badań nad kulturą medialną, systemami medialnymi i twórczością audiowizualną. Po drugie, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego rozpocznie badania nad opracowaniem i zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie twórczym, procesach produkcji i postprodukcji filmowej i audiowizualnej.

Nauka – cele operacyjne:

 • Dla efektywnej realizacji projektów niezbędne będzie wyposażenie laboratoriów tworzących infrastrukturę nowoczesnych, cyfrowych, skonwergowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych na każdym etapie realizacji obrazu i dźwięku w produkcji i postprodukcji audiowizualnej.
 • Realizacja celu operacyjnego nr 1 wymaga pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Pozyskiwanie środków finansowych na realizację badań od podmiotów przemysłu audiowizualnego i podmiotów gospodarczych przemysłów kultury.
 • Opracowanie projektów i wdrożeń nowych rozwiązań technologicznych w zakresie nowych technologii cyfrowych przetwarzania obrazu i dźwięku.
 • Osiągnięcie najwyższych kategorii uprawnień naukowych.

Oferta dydaktyczna Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego jest ściśle związana z kreacją młodych talentów oraz potrzebami rynku w zakresie filmu, telewizji, reklamy, nowych mediów i innych dziedzin produkcji i postprodukcji audiowizualnej. Przemysł audiowizualny jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki, podlega stałym zmianom technologicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Stąd też programy studiów będą dostosowywane do powyższych zmian. Jednocześnie będą zachowane wysokie standardy szkoły mistrzowskiej dla kierunków artystycznych, które pozwolą absolwentom na funkcjonowanie w konkurencyjnym środowisku sztuki filmowej i telewizyjnej. Stąd też oferta dydaktyczna będzie prowadzona kilkoma torami. Po pierwsze, dla najzdolniejszych studentów realizujących program artystyczny w postaci jak najbardziej zindywidualizowanego nauczania, dającego wymierne wyniki twórcze. Po drugie, w postaci elastycznej oferty pracowników tworzących wartości organizacyjne, ekonomiczne i twórcze dla kultury. Szkoła w dalszym ciągu będzie otwarty dla studentów z Polski i z zagranicy. Nowa siedziba pozwola na zwiększenie oferty dla studentów z Unii Europejskiej i z innych regionów świata. Dla studentów z zagranicy prowadzone są zajęcia w języku angielskim. Szkoła zapewnia infrastrukturę i wysokiej klasy narzędzia technologiczne w postaci nowych mediów, studia telewizyjno-filmowego oraz nowych technologii dla realizacji zdjęć w stereografii. Szkoła będzie otwarta na współpracę dydaktyczną z innymi kierunkami Uniwersytetu Śląskiego, oferując treści związane ze sztuką filmową i sztuką audiowizualną.

Dydaktyka – cele operacyjne:

 • Opracowanie zasad organizacyjnych i programowych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacyjnymi dla kierunków artystycznych.
 • Podnoszenie jakości kształcenia poprzez tworzenie warunków finansowych i artystycznych dla najzdolniejszych i umożliwienie im materialnych podstaw kreacji dzieł filmowych.
 • Stałe dostosowywanie oferty do potrzeb rynku audiowizualnego i nowych technologii.
 • Pozyskiwanie do pracy dydaktycznej wybitnych twórców o dorobku ponadnarodowym oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych.
 • Indywidualizacja procesu kształcenia.
 • Pozyskiwanie środków z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz innych podmiotów publicznych i komercyjnych, inwestujących w sztuki filmowe i działalność artystyczną.
 • Uzyskanie wysokich ocen akredytacyjnych.
 • Uruchomienie studiów MBA na mocy porozumienia z Telewizją Polską S.A.